Cvičení z Programování II (léto 2016/2017, úterý 12:20)

Podmínky zápočtu

 • Aktivní účast na cvičení
 • Alespoň 70% bodů ze zadaných úloh (CodExu, Houbaři, aktuální hranice: 139 * 0.7 = 97 bodů)
 • Splnění zápočtového testu (poslední dvě cvičení)
 • Vypracování zápočtového programu
  • Téma si vybíráte sami, ovšem je třeba si jej nechat schválit
  • Pro inspiraci ohledně témat se můžete podívat sem či sem, popřípadě do archivů libovolné programátorské soutěže
  • Návod k psaní dokumentace jistě znáte ze zimního semestru (R. Kryl)
  • Specifikaci je nutno odevzdat do konce dubna

  23. 5. 2017    Opravný termín zápočtového testu, trénink na zkoušku

  • minimax
  • binární vyhledávací stromy
  • ...

  16. 5. 2017    Zápočtový test


  9. 5. 2017    Trénink na zápočtový test

  • rozprava nad zpracováním aritmetických výrazů rekurzí
  • rozptyl v poli
  • binární vyhledávání
  • souvislý úsek pole délky k s největším součtem (v lineárním čase)

  2. 5. 2017    Algoritmy

  • Union-find
  • Nejmenší kostra (Kruskal)
  • Dijstrův algoritmus

  25. 4. 2017    Algoritmy

  • Převod čísla do binární soustavy
  • Mocnění v logaritmickém čase
  • Eratosthenovo síto
  • Problém batohu

  18. 4. 2017    Dynamické programování, okéknové aplikace


  11. 4. 2017    Vyhlášení výsledků houbařů, dynamické programování

  • Gratulace patří Týmu Zabijáků, kteří přežili v temných lesích windowsové konzole hlad i nápor vlků.
  • Tradiční úlohy pro dynamické programování
   • Optimální uzávorkování násobení matic
   • Nejdelší rostoucí podposloupnost
   • Nejdelší palyndromatická podposloupnost (úložka do tramvaje)
  • Nestihlo se: Jak prohledávat obecné grafy o N vrcholech
   List<List<int>> graph = ...;      // načti graf o N vrcholech
   int source, destination = ...;     // načti počáteční a cílový vrchol
   bool[] visited = new bool[N];      // visited[i] označuje, zda byl vrchol i již navštíven
   Stack<int> found = new Stack<int>();  // alokuj zásobník doposud nalezených vrcholů
   
   found.Push(source);           // přidej počáteční vrchol do zásobníku
   visited[source] = true;         // označ počáteční vrchol za navštívený
   
   while (found.Count() > 0) {       // dokud zásobník není prázdný:
     int next = found.Pop();       //   vyndej příští vrchol ze zásobníku
     if (next == destination) break;   //   zkontroluj, zda to není cíl
     foreach (int son in graph[next]) { //   pro každého syna vyndaného vrcholu:
       if (!visited[son]) {      //     pokud je syn nenavštívený
         found.Push(son);      //       přidej ho do zásobníku
         visited[son] = true;    //       označ jej za navštívený
       }
     }
   }
   

  4. 4. 2017    Programování houbařů, detekce ohrožené dámy na šachovnici


  28. 3. 2017    Grafové algoritmy

  • Reprezentace grafu
   • Matice sousednosti
   • Seznam následníků
  • Prohledávání grafu:
   • Prohledávání do hloubky (=DFS, Depth First Search)
    • Pomocí rekurze
    • Pomocí zásobníku
    • Úloha výpis grafu
     • prefixový výpis
     • infixový výpis (pro BST (=Binary Search Tree) vypíše setříděnou posloupnost)
    • Úloha iterace skrz binární strom
     • iterace skrz binární strom má lineární složitost
   • Prohledávání do šířky  (=BFS, Breadth First Search)
    • Podobné jako DFS, jen vyměníme zásobník za frontu
    • Algoritmus pro orientované acyklycké grafy:
    1. Přidej kořen do fronty
    2. Dokud není fronta prázdná:
     1. Vyjmi první prvek z fronty
     2. Přidej jeho syny do fronty
    • Pro obecné grafy je třeba před vložením do zásobníku kontrolovat, zda jsme již vrchol nenavštívili.

  Vytvoření objektu List<List<int>> vhodného pro seznam následníků:

  List<List<int>> graph = new List<List<int>>();
  for (int i = 0; i < N; ++i) {
      graph.Add(new List<int>());
  }
  // nyni muzeme pridavat syny k jednotlivym vrcholum
  graph[2].Add(3);
  graph[1].Add(4);
  

  Pozor, List<int> nemá členskou proměnnou Length, jak tomu bylo u polí, ale Count!


  21. 3. 2017    Objektový návrh

  Navrhovali jsme soutěžní prostředí a simulátor Houbaři.


  14. 3. 2017    CodEx-ový Reader.cs, třídy, polymorfismus

  Použití souboru Reader.cs je popsáno v CodExové dokumentaci.

  Ukázali jsme si rozdíl mezi třídami a objekty, statické funkce, privátní a veřejné funkce, virtuální funkce a polymorfismus. Ukázkový kód na polymorfismus: VirtualniDedeniPsu.cs

  7. 3. 2017    Debugging, slévání setříděných polí, mergesort, 2D pole, transpozice matic


  Vytvoření dvourozměrného pole

  int[,] arr = new int[5, 3];
  arr[0, 2] = 1;

  28. 2. 2017    Rekurzivní Fibonacci, cykly, načítání souborů, zásobník


  Načtení pole ze standardního vstupu

  int[] nums = Console.ReadLine().Trim().Split().Select(w => int.Parse(w)).ToArray();


  Čtení standardního vstupu po řádcích

  string line;
  while ((line = Console.ReadLine()) != null) {
      ...
  }


  Čtení souboru po řádcích

  using System.IO;
  ...
  using (StreamReader sr = new StreamReader(@"soubor.txt")) {
      string line;
      while ((line = sr.ReadLine()) != null) {
          ...
      }
  }

  Předchozí způsob nefunguje ve všech verzích .NET. Vždy můžete použít tento:

  using System.IO;
  ...
  using(var fs = new FileStream(@"soubor.txt", FileMode.Open, FileAccess.Read))
  using(var sr = new StreamReader(fs)) {
      string line;
      while ((line = sr.ReadLine()) != null) {
          ...
      }
  }

  Další funkce System.IO se dají nalézt na stránkách MSDN.


  Iterace skrz pole

  
  int[] arr = new int[...];
  for (int i = 0; i < arr.Length; ++i) {
    ...
  }
  // ekvivalentně
  int i = 0;
  while (i < arr.Length) {
    ...
    ++i;
  }
  

  Setřízení pole

  
  int[] arr = new int[...];
  Array.Sort(arr);
  

  Setřízení pole podle klíčů v jiném poli

  
  string[] items = {"dva", "tri", "jedna"};
  int[] keys = {2, 3, 1};
  Array.Sort(keys, items);
  

  // items == {"jedna", "dva", "tri"}


  Zásobník

  
  using System.Collections.Generic;
  ...
  Stack st = new Stack;
  st.Push("hello");
  st.Push("world");
  Console.WriteLine(st.Peek()); // vypise world
  Console.WriteLine(st.Pop()); // vypise world
  Console.WriteLine(st.Pop()); // vypise hello
  

  Vyhledání v poli

  
  int[] arr = {1, 5, 3, 7};
  Array.IndexOf(3); // == 2
  Array.IndexOf(2); // == -1
  

   

  21. 2. 2017    Základy C#

  Oficiální tutoriály C# a .NET


  Vytvoření řetězcové a číselné proměnné

  string b = "hello";
  int a = 5;


  Načtení řetězce ze standardního vstupu

  string line = Console.ReadLine();


  Načtení jednoho čísla ze standardního vstupu

  int num = int.Parse(Console.ReadLine());


  Vypsání textu a čísel na standartní výstup

  Console.WriteLine($"Vysledek {a} + {b} = {c}");


  Práce s polem

  int[] arr = new int[5];
  arr[0] = 7;


  Načtení více čísel ze standardního vstupu

  string[] words = Console.ReadLine().Trim().Split();
  int a = int.ParseInt(words[0]);
  int b = int.ParseInt(words[1]);

   


  Podmínky

  if (podmínka) {
      tělo
  }
  Např.:
  if (a == 7 || a < 0) {
      Console.WriteLine("A je zaporne nebo rovno 7");
  }

  Základní spojky jsou '&&' (and) a '||' (or). Základní relace jsou '==' (equal), '!=' (not equal), '<' (less), '>' (greater), '<=' (less or equal), '>=' (greater or equal). Negace se provádí operátorem '!', např. 'if (!(a < b))' je to samé jako 'if (a >= b)'.


  Funkce

  static NAVRATOVY_TYP NAZEV_FUNKCE(ARGUMENTY...)
  {
      ...
      return HODNOTA;
  }
  Např.:
  static int add(int a, int b)
  {
      return a + b;
  }
  ...
  int soucet = add(5, 3);


  Komentáře

  // toto je komentar
  /* toto je
     viceradkovy komentar */