Cvičení z Programování II (léto 2016/2017, úterý 12:20)

Podmínky zápočtu

 • Aktivní účast na cvičení
 • Alespoň 70% bodů ze zadaných úloh (CodExu, Houbaři, aktuální hranice: 139 * 0.7 = 97 bodů)
 • Splnění zápočtového testu (poslední dvě cvičení)
 • Vypracování zápočtového programu
  • Téma si vybíráte sami, ovšem je třeba si jej nechat schválit
  • Pro inspiraci ohledně témat se můžete podívat sem či sem, popřípadě do archivů libovolné programátorské soutěže
  • Návod k psaní dokumentace jistě znáte ze zimního semestru (R. Kryl)
  • Specifikaci je nutno odevzdat do konce dubna

23. 5. 2017    Opravný termín zápočtového testu, trénink na zkoušku

 • minimax
 • binární vyhledávací stromy
 • ...

16. 5. 2017    Zápočtový test


9. 5. 2017    Trénink na zápočtový test

 • rozprava nad zpracováním aritmetických výrazů rekurzí
 • rozptyl v poli
 • binární vyhledávání
 • souvislý úsek pole délky k s největším součtem (v lineárním čase)

2. 5. 2017    Algoritmy

 • Union-find
 • Nejmenší kostra (Kruskal)
 • Dijstrův algoritmus

25. 4. 2017    Algoritmy

 • Převod čísla do binární soustavy
 • Mocnění v logaritmickém čase
 • Eratosthenovo síto
 • Problém batohu

18. 4. 2017    Dynamické programování, okéknové aplikace


11. 4. 2017    Vyhlášení výsledků houbařů, dynamické programování

 • Gratulace patří Týmu Zabijáků, kteří přežili v temných lesích windowsové konzole hlad i nápor vlků.
 • Tradiční úlohy pro dynamické programování
  • Optimální uzávorkování násobení matic
  • Nejdelší rostoucí podposloupnost
  • Nejdelší palyndromatická podposloupnost (úložka do tramvaje)
 • Nestihlo se: Jak prohledávat obecné grafy o N vrcholech
  List<List<int>> graph = ...;      // načti graf o N vrcholech
  int source, destination = ...;     // načti počáteční a cílový vrchol
  bool[] visited = new bool[N];      // visited[i] označuje, zda byl vrchol i již navštíven
  Stack<int> found = new Stack<int>();  // alokuj zásobník doposud nalezených vrcholů
  
  found.Push(source);           // přidej počáteční vrchol do zásobníku
  visited[source] = true;         // označ počáteční vrchol za navštívený
  
  while (found.Count() > 0) {       // dokud zásobník není prázdný:
    int next = found.Pop();       //   vyndej příští vrchol ze zásobníku
    if (next == destination) break;   //   zkontroluj, zda to není cíl
    foreach (int son in graph[next]) { //   pro každého syna vyndaného vrcholu:
      if (!visited[son]) {      //     pokud je syn nenavštívený
        found.Push(son);      //       přidej ho do zásobníku
        visited[son] = true;    //       označ jej za navštívený
      }
    }
  }
  

4. 4. 2017    Programování houbařů, detekce ohrožené dámy na šachovnici


28. 3. 2017    Grafové algoritmy

 • Reprezentace grafu
  • Matice sousednosti
  • Seznam následníků
 • Prohledávání grafu:
  • Prohledávání do hloubky (=DFS, Depth First Search)
   • Pomocí rekurze
   • Pomocí zásobníku
   • Úloha výpis grafu
    • prefixový výpis
    • infixový výpis (pro BST (=Binary Search Tree) vypíše setříděnou posloupnost)
   • Úloha iterace skrz binární strom
    • iterace skrz binární strom má lineární složitost
  • Prohledávání do šířky  (=BFS, Breadth First Search)
   • Podobné jako DFS, jen vyměníme zásobník za frontu
   • Algoritmus pro orientované acyklycké grafy:
   1. Přidej kořen do fronty
   2. Dokud není fronta prázdná:
    1. Vyjmi první prvek z fronty
    2. Přidej jeho syny do fronty
   • Pro obecné grafy je třeba před vložením do zásobníku kontrolovat, zda jsme již vrchol nenavštívili.

Vytvoření objektu List<List<int>> vhodného pro seznam následníků:

List<List<int>> graph = new List<List<int>>();
for (int i = 0; i < N; ++i) {
    graph.Add(new List<int>());
}
// nyni muzeme pridavat syny k jednotlivym vrcholum
graph[2].Add(3);
graph[1].Add(4);

Pozor, List<int> nemá členskou proměnnou Length, jak tomu bylo u polí, ale Count!


21. 3. 2017    Objektový návrh

Navrhovali jsme soutěžní prostředí a simulátor Houbaři.


14. 3. 2017    CodEx-ový Reader.cs, třídy, polymorfismus

Použití souboru Reader.cs je popsáno v CodExové dokumentaci.

Ukázali jsme si rozdíl mezi třídami a objekty, statické funkce, privátní a veřejné funkce, virtuální funkce a polymorfismus. Ukázkový kód na polymorfismus: VirtualniDedeniPsu.cs

7. 3. 2017    Debugging, slévání setříděných polí, mergesort, 2D pole, transpozice matic


Vytvoření dvourozměrného pole

int[,] arr = new int[5, 3];
arr[0, 2] = 1;

28. 2. 2017    Rekurzivní Fibonacci, cykly, načítání souborů, zásobník


Načtení pole ze standardního vstupu

int[] nums = Console.ReadLine().Trim().Split().Select(w => int.Parse(w)).ToArray();


Čtení standardního vstupu po řádcích

string line;
while ((line = Console.ReadLine()) != null) {
    ...
}


Čtení souboru po řádcích

using System.IO;
...
using (StreamReader sr = new StreamReader(@"soubor.txt")) {
    string line;
    while ((line = sr.ReadLine()) != null) {
        ...
    }
}

Předchozí způsob nefunguje ve všech verzích .NET. Vždy můžete použít tento:

using System.IO;
...
using(var fs = new FileStream(@"soubor.txt", FileMode.Open, FileAccess.Read))
using(var sr = new StreamReader(fs)) {
    string line;
    while ((line = sr.ReadLine()) != null) {
        ...
    }
}

Další funkce System.IO se dají nalézt na stránkách MSDN.


Iterace skrz pole


int[] arr = new int[...];
for (int i = 0; i < arr.Length; ++i) {
  ...
}
// ekvivalentně
int i = 0;
while (i < arr.Length) {
  ...
  ++i;
}

Setřízení pole


int[] arr = new int[...];
Array.Sort(arr);

Setřízení pole podle klíčů v jiném poli


string[] items = {"dva", "tri", "jedna"};
int[] keys = {2, 3, 1};
Array.Sort(keys, items);

// items == {"jedna", "dva", "tri"}


Zásobník


using System.Collections.Generic;
...
Stack st = new Stack;
st.Push("hello");
st.Push("world");
Console.WriteLine(st.Peek()); // vypise world
Console.WriteLine(st.Pop()); // vypise world
Console.WriteLine(st.Pop()); // vypise hello

Vyhledání v poli


int[] arr = {1, 5, 3, 7};
Array.IndexOf(3); // == 2
Array.IndexOf(2); // == -1

 

21. 2. 2017    Základy C#

Oficiální tutoriály C# a .NET


Vytvoření řetězcové a číselné proměnné

string b = "hello";
int a = 5;


Načtení řetězce ze standardního vstupu

string line = Console.ReadLine();


Načtení jednoho čísla ze standardního vstupu

int num = int.Parse(Console.ReadLine());


Vypsání textu a čísel na standartní výstup

Console.WriteLine($"Vysledek {a} + {b} = {c}");


Práce s polem

int[] arr = new int[5];
arr[0] = 7;


Načtení více čísel ze standardního vstupu

string[] words = Console.ReadLine().Trim().Split();
int a = int.ParseInt(words[0]);
int b = int.ParseInt(words[1]);

 


Podmínky

if (podmínka) {
    tělo
}
Např.:
if (a == 7 || a < 0) {
    Console.WriteLine("A je zaporne nebo rovno 7");
}

Základní spojky jsou '&&' (and) a '||' (or). Základní relace jsou '==' (equal), '!=' (not equal), '<' (less), '>' (greater), '<=' (less or equal), '>=' (greater or equal). Negace se provádí operátorem '!', např. 'if (!(a < b))' je to samé jako 'if (a >= b)'.


Funkce

static NAVRATOVY_TYP NAZEV_FUNKCE(ARGUMENTY...)
{
    ...
    return HODNOTA;
}
Např.:
static int add(int a, int b)
{
    return a + b;
}
...
int soucet = add(5, 3);


Komentáře

// toto je komentar
/* toto je
   viceradkovy komentar */